מסלול ביולוגיה

5 יחידות לימו ד
אקולוגיה • גנטיקה • פוטוסינתזה • גוף האדם •
אבולוציה • הנדסה גנטית • מיקרוביולוגיה • רביה
והתפתחות • מחקר מדעי • ניסויים במעבדה •
סיורים • זיהוי תופעות ביולוגיות • שאלות חקר
מבוא
לימודי ביולוגיה בבית הספר עוסקים בנושאים רבים ומגוונים– מתהליכי החיים הבסיסיים
המתרחשים בתאים ברמת המיקרו ועד לנושאים אקולוגים המתמקדים בבני אדם ובבעלי חיים
וביחסי הגומלין בינם לבין הסביבה ברמת המאקרו. לתלמיד ניתנת הזדמנות ללמוד על העולם החי
סביבו ועל עצמו, להבין את הדמיון ואת השוני הקיימים בעולם החי ולפתח חשיבה ייחודית
שתועיל לו בהתמודדות עם בעיות בחיי היום יום .
מטרות לימוד הביולוגיה
• הכרות והבנה של עקרונות ורעיונות מרכזיים בביולוגיה, תופעות ותהליכים ביולוגיים.
• טיפוח מודעות לאחריות האדם על הטבע תוך התמקדות בהיבטים ערכיים הקשורים למדע
ולחברה.
• פיתוח חשיבה מדעית במיומנויות החקר ובעבודה במעבדה ובשדה.
• הבנת הקשר בין מדע וטכנולוגיה והשפעתם על החברה.
• פיתוח חשיבה מדעית במיומנויות החקר ובעבודה במעבדה ובשדה.
תכנית הלימודים
החלק העיוני:
מערכות בגוף האדם, תהליכים בתא )מבנה ה D.N.A מוטציות, תכונות ועוד( , אקולוגיה )כולל
אבולוציה(, פרק העמקה באחד מהנושאים: מיקרוביולוגיה/ פיסיולוגיה/ תורשה.
הלימוד כולל קריאת מאמרים מדעיים חדשנים, שימוש בכלים מתוקשבים ויציאה לסיורים
בדגש אקולוגי. למידה בעזרת קורסי MOOC של אוניברסיטת תל-אביב .
החלק המעשי :
ביוחקר – עבודת החקר שבה מתנסה התלמיד באופן עצמאי בשלבי המחקר המדעי, ניתוח
תוצאות בעזרת כלים ממוחשבים )אקסל( וכתיבה מדעית. העבודה תתבצע בצוות של 2 – 3
תלמידים, ודורשת שיתוף פעולה ויכולת עבודה בקבוצה ובאופן עצמאי. ציונה הוא חלק מההערכה
הבית ספרית.
מעבדה – התנסות מעשית בחקר תהליכים ביולוגיים בסיסיים, בהעלאת השערות, תכנון ניסוי,
ביצועו, הסקת מסקנות וכתיבת דוחות מעבדה.
*בחינת הבגרות העיונית בביולוגיה היא בחינה מתוקשבת *
דרישות הקבלה :
• ציון 85 ומעלה בביולוגיה בכתה ט.'
• מתמטיקה: רמה א' ציון חיובי, רמה ב 1 – מציון 85 ומעלה.
• המלצת המורה לביולוגיה .