מסלול "גיאוגרפיה וסייבר גיאוגרפי"

5 יחידות לימוד
אם ברצונך להבין את העולם שסביבנו ולהיות חלק מהעולם הגלובלי של
המאה ה – 21 . אם את/ה מחפש/ת כיוון יישומ י-טכנו לוגי, שיש לו דרישה בצבא ובאזרחות. אם
חקר וחשיבה "מחוץ לקופסא" בשילוב לימודי שטח וסביבה מעניינים אותך ?
מקומך איתנו, במסלול "גיאוגרפיה וסייבר גיאוגרפי " .
מה לומדים במסלול?
חוקרים את העולם סביבנו – חקר תופעות מרחביות אקטואליות בארץ ובעולם. למשל :
✓ משבר האקלים: ישראל מתייבשת? ההצפות בת"א; השריפות בברזיל ובאוסטרליה
✓ תחבורה ואנרגיה: גז טבעי בישראל טוב /רע? טורבינות רוח טובות לסביבה? שאלו הציפורים
✓ הגירה, פערי פיתוח וגלובליזציה: מהגרים: טוב או רע לאירופה? גלובליזציה והקורונה בסין ?
✓ אסונות טבע: רעידת אדמה באיטליה צפויה? מונסון בבנגלדש: מי יציל את הבית שלי?
ייחודו של מסלול "גיאוגרפיה וסייבר גיאוגרפי"
1 . תוכנית "סייבר גיאוגרפי" -תוכנית יישומית בשיתוף חיל המודיעי ן
מטרות: הכשרת בוגרים לניתוח מרחבי, תוך שימוש במערכות מידע מרחביות ו"חישה מרחוק"
:תודמלנה תויונמוימה קוחרמ השיח יעצמאב שומיש ;תועפות רקחל )ןיוול/ריווא ימולצת(
תובשחוממ תופמ תריצי ; רקח תודובע ( תומדקתמ תויבחרמ עדימ תונכות תוססובמ GIS )
2 . )פוטואג( רקח תדובע םירקסו תונויאר ,יופימ ללוכ ,םינווגמ רקחמ ילכו רקחמ תוטיש בולישב
םיקראפו טולקמ ,םיתורישו תויתשת :ןוגכ תויפרגואיג תועפות לש ה/דימלתה תביבסב רקח
3 . חטשהמ םידמול" :הביבסו הליהק :" .תיגולוקא הניג ,םיטווינ ,םירויס תועצמאב דומיל
םידומילה תינכות
:' ןותנש יפרגואיג רבייס" תוניוולו יסיסבו יופימ תססובמ רקח תדובע ,יבחרמ ןונכתו חותיפ ,"
םינותנ GIS
:א"י ןותנש םלועב םירוזאבו ןוכיתה חרזמב תויבחרמ תועפות חותינ
:ב"י ןותנש תינוציח תורגב – םלועבו ןוכיתה חרזמב ,לארשיב תוישונאו תויזיפ תועפות דומיל
:םידומילה תינכות הנבמ 40% 'י ינויצו רקח תדובע( תירפס תיב הכרעה – )א"י
60% ץרא :םיאשונב ךוניחה דרשמ לש תינוציח תורגב )ב"יתנ( ןיסנאו ןוכית חרזמ לארשי